Dobra Siłownia

Siłownia

OK System
Benefit
Fitprofit

Klub ten powstał z pasji...
Jest wiele przyczyn dlaczego powinieneś rozpocząć przygodę ze sportem, ja podam ci tylko jedną - z szacunku dla samego siebie. Poprzez ciężką pracę i systematyczność uczymy dyscypliny, sprawiamy, że poznajesz lepiej samego siebie.
Zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu, promujemy dobre wzorce, zapewniamy fachową opiekę i pomoc w zakresie doboru metod treningowych. Szanujemy twój czas i jakość treningu, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do nieskrepowanego dostępu do urządzeń oraz koleżeńskiej atmosfery na sali. Zainspiruj się dobrą siłownią i dołącz do nas.
Serdecznie zapraszam Piotr Rogulski
Karnet Open 120zł
CybexSignatureLogo
Hoist Logo CLASSIC
Logo Olymp
Life Fitness Logo
Hammer3

            Regulamin Klubu Asterix
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Klubu Asterix
ul. Kazimierza Wielkiego 20 05-230 Kobyłka
§ 2
Klubu Asterix: Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni .
§ 3
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z
problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem
sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
§ 4
Właściciel Klubu Asterix zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
§5
Zajęcia w Klubie mogą odbywać się tylko i wyłącznie w obecności instruktora. Nie wolno wchodzić na
salę jeśli nie ma instruktora.
§ 6
Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia od właściciela jednorazowego wejścia lub
karnetu - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klient Klubu, który wykupił karnet otrzymuje kartę
(karta wydawana jest bezpłatnie), zwaną dalej kartą. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest
zapoznanie się z regulaminem Klubu Asterix, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie
opłaty w zależności od ceny karnetu. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest
powiadomić właściciela.
§ 7
Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do
zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
§ 8
Do przedłużenia karnetu upoważniony jest tylko właściciel Klubu Asterix. Właściciel Klubu Asterix
zastrzega sobie prawo do odmowy przesunięcia daty karnetu bez podania przyczyn.
§ 9
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, bez
wcześniejszego uprzedzenia przez właściciela karty właściciela klubu. Karnet jest honorowany tylko
do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu
nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie
Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych
opłat członkowskich.
§ 10
Na kartę klienta Klubu Asterix mogą wejść osoby trzecie ze zgodą właściciela karty, jeżeli wykupiony
karnet jest karnetem ilościowym (z ograniczoną ilością wejść). W przypadku gdy wykupiony jest
karnet otwarty korzystać z niego może tylko właściciel karty.
§ 11
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub
jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym lub wybranych
dniach za wcześniejszym przekazaniem informacji klientom.
§12
Wszystkie informacje odnośnie zajęć, godzin otwarcia, dni w których Klub jest zamknięty itp. widnieją
na tablicy informacyjnej . Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za nie dopatrzenie przez
klienta wcześniej wymienionych informacji.
§ 13
Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu
w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać. W przypadku złamania
lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
§ 14
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych
należy poinformować właściciela przed zajęciami.
§ 15
Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za
przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, w szafkach lub na terenie Klubu, Klub
Asterix nie ponosi odpowiedzialności.
§ 16
W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do Klubu
Asterix - z czystą podeszwą. Na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju
zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego.
§ 17
Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten
dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków
odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas
ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
§ 18
Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na
przyrządach do ćwiczeń na siłowni ).
§19
Klub Asterix zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. Klub
zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć ze wcześniejszym wywieszeniu informacji na
tablicy
informacyjnej. W zamian za to będzie istniała możliwość przedłużenia karnetu o ilość dni uznanych za
słuszne przez właściciela Klubu.
§ 20
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z
ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod
natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
§ 21
W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się
do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy zachować bezpieczeństwo w
swoim otoczeniu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać
się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są okazywać wzajemną
tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego
zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
§ 22
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient
odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
§ 23
Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego
lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie
przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest
równowartość nie wykorzystanego karnetu.
§ 24
Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców bądź prawnych opiekunów, bez przeciwwskazań zdrowotnych.
§ 25
Do sterowania sprzętem muzycznym, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu Asterix.
§ 26
Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych
rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
§ 27
Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski
należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu.